Sjaak van der Velden - Eigengereid Historicus
Mijn Blog

De toekomst van de CAO, bekeken vanuit het verleden.

De discussie over nut en toekomst van de cao laait op gezette tijden op. Kernpunt is dat veel werkgevers bezwaar maken tegen de dikke, dure en inflexibele cao. Vanuit die bezwaren komt het soms tot een cao-loze periode zoals sinds vorig jaar het geval is in de horeca.
Maar betekent dit nu dat de cao zijn beste tijd heeft gehad of is het eerder zo dat de trage totstandkoming van nieuwe cao’s vooral te maken heeft met onzekerheid door de economische crisis en een hardere opstelling van de werkgevers en vakbonden?[1] Voor de cao helemaal aan de kant wordt gezet zoals voormalig SER-lid Hans Kamps vorig jaar voorstelde[2], is het niet onverstandig te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van dit al ruim een eeuw oude instituut.
 
Door de opkomst van de moderne maatschappij na de Franse revolutie en de Industriële revolutie kwam er een eind aan de gilde-economie. Mensen verschenen als individu op de arbeidsmarkt waar arbeider en ondernemer tegenover elkaar stonden. Het zal duidelijk zijn dat de arbeider in die verhouding de minste macht had. Hij kon bij onvrede natuurlijk opstappen, maar dan was er ook geen inkomen. De ondernemer was meestal in de omstandigheid dat hij een inkomenloze periode langer vol kon houden.
Als een arbeider werd aangenomen, hield dat niet veel meer in dan dat hem werd verteld wat hij ging verdienen en hoeveel uren er voor dat loon moesten worden gewerkt. Een fabrieksreglement met verboden hing aan de muur en bestond vooral uit veel boetebepalingen. Echt overleg of onderhandelen, daarvan was geen sprake.
Arbeiders hadden al gauw door dat zij om verbetering van hun lot te bereiken samen moesten werken. Dat deden ze tijdens stakingen en door vakbonden op te richten. Alleen zo konden ze het machtsevenwicht enigszins herstellen in een tijd dat de overheid nog zeer terughoudend was met ingrijpen in de economie. Het vrije spel der maatschappelijke krachten was voor de meeste heersende politici een groot goed, waar slechts beperkt in mocht worden getreden. Dus de arbeiders moesten het zelf doen.
 
De vakbonden die soms tot stand kwamen tijdens een staking probeerden met de tegenstander tot een vergelijk te komen. Een dergelijk vergelijk kon de vorm aannemen van een collectief contract waarin werd geregeld wat de primaire arbeidsvoorwaarden waren voor alle arbeiders in het betreffende bedrijf. Daarna lagen de voorwaarden vast voor een bepaalde periode en dat voorkwam –als beide partijen zich tenminste aan het contract hielden- verder strijd. De eerste voorzitter van het CNV, Hendrik Diemer, formuleerde het zo dat de cao een ‘voorbehoedmiddel voor openlijken strijd’ is. Juist om die reden was er binnen de vroege socialistische vakbeweging twijfel over de cao. De radicalen noemden een contract ‘slechts scheurpapier’ dat slechts tot doel leek te hebben om de arbeiders van stakingen af te houden. Maar ook de gematigder vakbondsleden van het NVV (nu: FNV) hadden hun twijfels. Niet zozeer bij een schriftelijke overeenkomst met de ondernemer, maar wel bij de vraag of dit in wetgeving moet worden verankerd. Want dat was begin vorige eeuw waarover werd gesproken; de wetgever ging uit van individuele contracten maar hoe moest men omgaan met een contract dat namens anderen werd gesloten?
 
Rond 1900 was in het Burgerlijk Wetboek sprake van ‘huur van dienstboden en werklieden’, dienstboden en werkboden’, ‘arbeiders en handwerkslieden’ en tenslotte ‘dienstboden en arbeidslieden’. Het gebruik van verschillende termen leidde tot onzekerheid over het geldingsbereik van de wettelijke regeling. Binnen liberale kring was men intussen afgestapt van het idee dat de overheid slechts als nachtwakersstaat diende op te treden. Staatsinterventie in de economie werd niet meer categorisch afgewezen. Daarom kwam in 1891 de liberale regering met plannen om de arbeidsverhouding opnieuw te formuleren. De voorbereidingen duurden tien jaar, maar toen kon minister Cort van der Linden een wetsvoorstel indienen.
Zowel veel patroons als delen van de vakbeweging hadden grote bedenkingen bij het wetsontwerp. Voor de ondernemers ligt dit voor de hand, want zij hadden vaak het gevoel dat ze een deel van de macht in hun bedrijf uit handen gaven. Ook delen van de vakbeweging hadden hun bezwaren zoals we hierboven al zagen. Maar de wetgever zette door.
In het nieuwe Burgerlijk Wetboek kwam nu een regeling van de arbeidsovereenkomst te staan, waarbij “de ene partij, de arbeider, zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.”. In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp was nog als essentieel voor de arbeidsovereenkomst verondersteld dat sprake is van een ‘verhouding van ondergeschiktheid’. Dit verleent uiteraard een apart aspect aan de overeenkomst, want bij de meeste overeenkomsten worden degenen die hem aangaan geacht gelijkwaardig te zijn. Ook bijzonder in het nieuwe BW was artikel 1637n waarin de cao juridisch werd gedefinieerd en bepalingen uit een bestaande cao boven de individuele overeenkomst werden gesteld. Uiteindelijk trad de wet op 1 februari 1909 in werking.
 
De discussie over de cao kwam nu pas goed op gang. Binnen de vakbeweging, en zelfs binnen de radicalere groepen, zag men meer en meer het voordeel van collectief geregelde arbeidsvoorwaarden. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog nam ook bij de werkgevers de heftigste weerstand tegen een nadere wettelijke regeling af.
In 1918 kondigde de regering aan dat ze met een wetsvoorstel zou komen om de wettelijke status van de cao vast te leggen. De belangrijkste bepaling uit de wet die uiteindelijk negen jaar later tot stand kwam, was dat een werkgever verplicht werd een afgesloten cao voor al zijn werknemers te laten gelden. Of ze nou lid van de contracterende vakbond waren of niet. Wat het in 1927 nog niet haalde, was het voorstel dat de overheid een afgesloten cao voor een gehele bedrijfstak verbindend zou kunnen verklaren. Zelfs werkgevers die voordeel uit deze regeling zouden halen, omdat ze door niet aangesloten collega’s op loonkosten zouden kunnen worden beconcurreerd, waren ertegen. Angst voor te grote staatsbemoeienis was in deze hun raadgever, maar ook angst om de concurrentie met het buitenland niet aan te kunnen omdat de loonkosten zouden worden opgedreven. Midden jaren twintig waren jaren waarin de toename van de cao’s stagneerde en er werden contracten niet verlengd ondanks langdurende onderhandelingen. De druk van de revolutiedreiging was voorbij en werkgevers vielen weer terug in hun oude opvattingen. Tien jaar later lagen de kaarten heel anders, maar daarvoor moest eerst de economische crisis van 1929 plaatsvinden.
Tijdens die crisis greep de staat op steeds meer gebieden in om de Nederlandse industrie te steunen. Het bedrijfsleven riep ook op tot een mogelijkheid om prijsafspraken aan alle ondernemers op te leggen en zo de moordende onderlinge concurrentie te beperken. Deze wet kwam in 1935 tot stand, waarop de verbindend en onverbindend verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten (avv) niet meer kon worden gestopt. Zoals een liberaal Kamerlid het uitdrukte; de wolven hadden zolang om dit stuk vlees gehuild, ‘dat het hun nu in godsnaam maar toegeworpen moest worden.’ In 1937 was het zover; de avv kwam tot stand en vormde daarmee het sluitstuk van de regeling van collectieve arbeidscontracten zoals die in grote lijnen nog steeds bestaat.
 
Wie misschien nog wel het meest tevreden waren over de wettelijke regeling die was ontstaan, dat waren de confessionele partijen. Op grond van hun wereldbeschouwing vonden zowel katholieken als protestanten dat de cao een opmaat kon zijn naar een geordende economie, waarin het ideaal van de oude organische samenleving die met de Franse revolutie verloren was gegaan, weer in beeld kwam. Ze kregen na 1945 nog meer hun zin, met steun van liberalen en sociaaldemocraten. Na de Tweede Wereldoorlog was de algehele sfeer er namelijk een van ordening en regulering van de economie. Onderdeel daarvan was dat het percentage werknemers dat onder een cao werkte (voor de oorlog was het nooit hoger geweest dan 17%) steeg van 34% in 1951 tot 90% in 1980. De vrije onderhandeling tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties werd in die periode jarenlang gefrustreerd doordat men goedkeuring van het College van Rijksbemiddelaars nodig had, maar de cao maakte verder gouden tijden door. Dat is eigenlijk nog steeds het geval. Ook al leven we sinds eind jaren 70 in een periode van deregulering en terugtredende overheden, de cao heeft het allemaal overleefd. Dat blijkt heel duidelijk uit het volgende feit. Sinds begin jaren 90 is het percentage werknemers dat onder een cao werkt vrijwel onveranderd op iets boven de 80% gebleven.

Toch steekt telkens de discussie de kop op, dat de cao te duur is, te omvattend en te rigide. De vraag is wat men dan wil, terug naar de negentiende eeuwse situatie? Volslagen willekeur en machteloosheid voor de werknemer? Dat zal niemand wensen, zeker niet als men weet heeft van de omstandigheden waaronder werknemers toen werkten en leefden. Wil men dan meer maatwerk binnen de cao? Maar daarvoor hoeft men de cao en de avv niet overboord te zetten, want sinds tientallen jaren zijn de cao’s al flexibeler geworden. Dat kan blijkbaar goed binnen de huidige wettelijk kaders die voorkomen dat er veel strijd losbarst en zorgen voor rust op de arbeidsmarkt.

[1]  Dat is althans de opvatting van de adjunct-directeur van uitzendorganisatie ABU http://www.abu.nl/cms/showpage.aspx?id=12575 [2] Trouw 14 mei 2014. Kamps is overigens directeur van ABU.

35 Reacties op De toekomst van de CAO, bekeken vanuit het verleden.:

Comments RSS
Kees Marges on zaterdag 16 mei 2015 09:41
Dank Sjaak. Altijd weer aardig om over het verleden te lezen. Ik begrijp dat ze jou hebben uitgenodigd om juist over het verleden wat te zeggen. Wat ik wel mis in je verhaal, is de internationale dimensie, behalve dan dat je heel even naar de Franse revolutie (die van 1789 neem ik aan) verwijst. Nederland is geen eiland en was zeker geen voorloper in de ontwikkeling van het collectief onderhandelen en dus het afsluiten van collectieve contracten, cao's. Ik vind zelf het ontstaan en de start van de ILO in 1919 erg belangrijk (plaats dat even in de door jou vermelde jaren en je ziet direct het verband), vanwege de internationale conventies die door werkgevers, regeringen en vakbonden werden aanvaard, zoals die over het recht om vakbonden te vormen en het recht op collectief onderhandelen. Ja, ik ken de wel/niet ratificatie en het wel/niet in eigen nationale wetgeving verankeren van veel verdragen door veel landen, dat blijft een zwak punt. Maar ook de omgekeerde route is van belang, die ook buiten Nederland is ingezet. In Nieuw Zeeland is al in het begin van de jaren 90 wetgeving ingevoerd waarmee de cao zoals we die kennen, verboden werd. Op enig moment ging het ook in Australië die kant op, ik weet niet meer uit m'n hoofd hoe dat precies is afgelopen. Modernisering van arbeidsverhoudingen werd dat genoemd. Wel weet ik dat er in Australië fikse straffen zijn gezet op het vragen van internationale steun (bijvoorbeeld in de vorm van boycot acties) door Australische vakbonden aan hun collega's elders in de wereld, in het geval dat cao onderhandelingen zijn vastgelopen en in eigen land acties georganiseerd worden. Uiteraard vonden we bij de internationale en nationale vakbeweging dan wel weer een antwoord op dit soort anti-vakbondspolitiek. Ik veronderstel dat pogingen in Nederland om de cao af te schaffen niet uit de lucht komen vallen en elders ook nog steeds worden ondernomen. Misschien is er zelfs sprake van enige internationale coördinatie aan werkgevers kant, wat dan z'n weerslag krijgt in de politiek via partijen als de VVD. Succes bij dat ronde tafelgesprek.
Reageren op een reactie


Joann Davis on woensdag 5 december 2018 13:37
Thanks blogger for sharing the best article. iTube mobileuncle tools google installer
Reageren op een reactie


sims 4 cheats on donderdag 4 april 2019 10:06
Let create a new world for yourselft by way take part in the games– sims 4 cheats in my site. Click link to visit site. Thank you so much.
Reageren op een reactie


economical essay writing on dinsdag 18 juni 2019 13:24
great in detailed story which was very nicely elaborated that it makes significance effects on the situation if both says out of income or money. Worker on daily basis hardly ever going to afford that circumstances
Reageren op een reactie


Thesis Writing for MBA on woensdag 26 juni 2019 09:10
These laws are very complex for someone who is not a part of governing bodies. I see many students especially MBA students are assigned to write a thesis report about these implementation and policies as their final year thesis semester. Therefore they are stuck and ask for help, being a renowned company in thesis writing for MBA we have have to manage certain responsiblities for the students and we have been continously doing for alon time.
Reageren op een reactie


Research proposal Writing Service on woensdag 26 juni 2019 15:11
Artificial Intelligence will revolutionized the world to a era.china and america is on race to win the game of the AI. They want to dominate the world.Human beings are going to shift with new industry.
Reageren op een reactie


Jack on woensdag 16 oktober 2019 15:25
When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks! seedandspark.com/user/seth-rollins myfolio.com/googleme1 heromachine.com/forums/users/youcanyouwill
Reageren op een reactie


picbear on woensdag 15 januari 2020 10:32
Excellent information you have shared, thanks for taking the time to share with us such a great post. To know top account on instagram, please go to site picbear
Reageren op een reactie


ariyopasargad.com on zaterdag 18 januari 2020 14:43
Reageren op een reactie


hack golf clash on maandag 10 februari 2020 10:41
Start owning and defeating your opponents in Golf Clash without ever having to spend your hard-earned money on gems.
Reageren op een reactie


paul on zaterdag 28 maart 2020 15:11
when something is introduced in the market people have some problem in getting adjusted to it. For that matter www.signnow.com/esignature/create-signature-online-free is there to ask any kind of question. Quick responses are there and that can allow to work continiously.
Reageren op een reactie


rani on maandag 30 maart 2020 12:18
you can Request for Reprint of PAN Card online. How to Apply for Duplicate Pan Card Online Reprint Pan Card Online ,duplicate pan card How to download e-PAN, Procedure to Apply Duplicate PAN Card Online. PAN Application Form for Lost Pan Card, Duplicate Pan Card. Download e-PAN Card |Duplicate PAN Card Reprint Online
Reageren op een reactie


hafsa on woensdag 1 april 2020 08:51
more than 7 lakhs candidates were registered and appeared for the exam and total pass percentage was approximately 63%. we can expect better results in coming time that is above 70% in 2020, let us see what happens till then you can give your views about this, the qualifying students may get the Rank for Karnataka PUC 12th 2020, further information may be updated time to time here. Direct link
Reageren op een reactie


hafsa on woensdag 1 april 2020 08:52
more than 7 lakhs candidates were registered and appeared for the exam and total pass percentage was approximately 63%. we can expect better results in coming time that is above 70% in 2020,Direct link let us see what happens till then you can give your views about this, the qualifying students may get the Rank for Karnataka PUC 12th 2020, further information may be updated time to time here.
Reageren op een reactie


Street View on donderdag 2 april 2020 15:15
amazing job i like it very much
Reageren op een reactie


hafsa on zondag 10 mei 2020 15:01
If you set out to make me think today; mission accomplished! I really like your writing style and how you express your ideas. Thank you. web hosting
Reageren op een reactie


Jason Statham Clothing Style on zondag 10 mei 2020 22:12
I Was Eagerly Looking For Content Like This, Right To The Point And Detailed As Well Accordingly Depending Upon The Matter/Topic. You Have Managed This Greatly For Sure.
Reageren op een reactie


leqeen on zaterdag 6 juni 2020 16:25
We intend to provide you the best of streaming experience even while 123movies old websiteis not working because there are equally good options that can suit your requirements.
Reageren op een reactie


it is extremely useful and very liberal to spread a decent message. The creator has made a splendid on vrijdag 24 juli 2020 14:26
Reageren op een reactie


Extraordinary to think about this site extremely ery great and helpful for all,keep doing in the sae on vrijdag 24 juli 2020 14:26
Reageren op een reactie


mahnoor on zaterdag 25 juli 2020 17:41
I know this is one of the most meaningful information for me. And I'm animated reading your article. But should remark on some general things, the website style is perfect; the articles are great. Thanks for the ton of tangible and attainable help. https://www.digitekprinting.com/coroplast-signs
Reageren op een reactie


The substance is truly framed. This web online journals is from time to time sharing important reali on maandag 17 augustus 2020 10:32
Reageren op een reactie


I have been searching for live blog connect with the objective that I can make an event from my for on maandag 17 augustus 2020 10:32
Reageren op een reactie


Peter Brian on dinsdag 18 augustus 2020 23:31
Taking part in reading every little little bit of it. it's far a incredible blog and also you genuinely have some terrific insight and tremendous testimonies.thanks for sharing the publish. check more
Reageren op een reactie


Peter Brian on dinsdag 18 augustus 2020 23:31
I have read your blog. Your work is very great and cool. I want more similar topics about this post to increase our knowledge. Thanks for sharing and keep sharing. see more info
Reageren op een reactie


Bangalore Escort Service on vrijdag 28 augustus 2020 11:23
Their physical beauty is unparalleled and Bangalore Female Escorts you will be amazed to know that they are very conscious about their diet so that they can look young and fantastic for years.
Reageren op een reactie


Brian Cena on vrijdag 4 september 2020 10:21
I have read many blogs but this blog is very informative and wonderful. Your way of working is very great and cool. I am really impressed. I will come back to the website to read more similar stuff. Thanks for sharing and keep sharing. visit here
Reageren op een reactie


Brian Cena on vrijdag 4 september 2020 10:21
It is the notable point of fact that how one can best analyze and data usefully. I am feeling good that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. click here
Reageren op een reactie


andrifinn on donderdag 10 september 2020 19:25
Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. click here
Reageren op een reactie


andrifinn on donderdag 10 september 2020 19:25
hey I personally liked your tips, which is really useful for everyone those who have issues related to their machines and filter systems. see here
Reageren op een reactie


ramahwativivian on maandag 14 september 2020 05:10
Judi slot online is a trusted gambling company with guaranteed security.
Reageren op een reactie


vivianramawati on maandag 14 september 2020 07:01
if you are looking for info about the latest gambling games or football news you can visit our site at Ceme Online Hoki Terpercaya.
Reageren op een reactie


rahmaviviani on maandag 14 september 2020 08:18
Daftar Sbobet is a company engaged in gambling games along with the latest information about soccer and football news.
Reageren op een reactie


christianvivian on maandag 14 september 2020 09:18
Poker Uang Asli is a gambling company that legally uses real money as a bet.
Reageren op een reactie


evaulina43 on maandag 14 september 2020 10:17
Poker Kiu Kiu Online Android is a large company based on legal online gambling which is equipped with a high level of security.
Reageren op een reactie

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment
RSS

Recente posts

Vijf dagen in Turijn voor de wetenschap
Schuld en Boete
De toekomst van de CAO, bekeken vanuit het verleden.
Een dag als docent naar Trento
De Bloednacht van Kattenburg

Categorieën

Vragen van deze tijd
Mogelijk gemaakt door

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint